Previous Number of photos: 1 Next
White-cheeked Pintail
White-cheeked Pintail
Previous Click for large photo Next